Procedura

EndoHARP

Procedura EndoHARP umożliwia efektywne przywrócenie ciągłości przewodu pokarmowego poprzez zintegrowanie tradycyjnych metod chirurgii kolorektalnej z technikami terapeutycznej endoskopowej ultrasonografii (EUS).

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w badaniu dotyczącym endoskopowego odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego po zabiegu resekcyjnym metodą Hartmanna (EndoHARP – EndoUS guided Hartmann Reversal Procedure). Badanie uzyskało zgodę komisji bioetycznej oraz zostało zarejestrowane w ClinicalTrials.gov (NCT06061432).

Zaproponowana przez nas procedura EndoHARP umożliwia łatwiejsze odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego, dzięki skojarzeniu klasycznych technik chirurgii kolorektalnej z technikami terapeutycznej endoskopowej ultrasonografii (EUS).

Aby procedura EndoHARP była możliwa do zastosowania należy nieznacznie zmodyfikować procedurę pierwotnej resekcji jelita sposobem Hartmanna. W tym miejscu zawracamy się właśnie do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu chorych do procedury EndoHARP. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w badaniu, to w trakcie zabiegu operacyjnego po etapie resekcyjnym, który nie różni się od operacji oryginalnej należy zmobilizować pozostawiony fragment esicy i zstępnicy sprowadzając go na wysokość promontorium. Umożliwi to jego fiksację do zamkniętego kikuta odbytnicy. Koniec esicy jest wyłaniany w śródbrzuszu lewym w sposób typowy. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy pacjent będzie miał możliwość wykonania powyższej procedury. Jednak u istotnej grupy chorych, u których wykonywana jest resekcja sposobem Hartmanna modyfikacja ta będzie technicznie możliwa. Po wykonaniu zmodyfikowanej procedury metodą Hartmanna prosimy o kontakt z nami w celu kontynuacji leczenia.

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu znajdą Państwo na niniejszej stronie internetowej w odpowiednich zakładkach.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Z wyrazami szacunku,
Michał Spychalski
Mateusz Jagielski

Kryteria

Kryteria włączenia do badania

Sposób rekrutacji uczestników do badania

chorzy w wieku 18-100 lat obojga płci

zakwalifikowani do zabiegu sposobem Hartmanna zgodnie z aktualną wiedzą medyczną opartą o evidence based medicine (EBM)

lub

zakwalifikowani do zabiegu hemikolektomii prawostronnej z wyłonieniem ileostomii końcowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną opartą o evidence based medicine (EBM)

Kryteria wyłączające z badania

Przeciwwskazania

ciąża, karmienie piersią lub zamiar zajścia w ciążę w okresie badania

przeciwwskazania do stosowania urządzeń elektrochirurgicznych

uczulenie na którykolwiek z materiałów wykorzystanym w badaniu

chorzy z zaawansowanym procesem nowotworowym w stadium rozsiewu

chorzy zdyskwalifikowani z odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego

chorzy zdyskwalifikowani z leczenia operacyjnego

chorzy zdyskwalifikowani ze znieczulenia ogólnego

Dokumenty

Informacja dla pacjenta

Załącznik 3 dotyczy badania EndoHARP, mającego na celu endoskopowe odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego po wcześniejszych zabiegach resekcyjnych jelita grubego, zwłaszcza po procedurze Hartmanna. Badanie jest przeprowadzane wyłącznie w naszym szpitalu i obejmuje fiksację fragmentu jelita podczas pierwotnego zabiegu resekcyjnego, a następnie proponuje endoskopową technikę przywrócenia ciągłości przewodu pokarmowego. Udział jest dobrowolny, a informacje są udzielane pisemnie i ustnie.

Zgoda komisji bioetycznej

Komisja Bioetyczna UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, wydała pozytywną opinię na badanie „Endoskopowe odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego po zabiegach resekcyjnych jelita grubego.” Wymaga to pisemnej, świadomej zgody uczestników, utrzymania poufności danych oraz obowiązkowego ubezpieczenia. Opinia obowiązuje do końca 2025 r.

Szczegółowy opis

Procedura, znana jako EndoHARP, łączy klasyczne techniki chirurgii kolorektalnej z endosonografią zabiegową, umożliwiając pacjentom łatwiejsze odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego. Tekst omawia także wskazania do operacji planowych i ostrych, różnice między technikami chirurgicznymi, ryzyko powikłań, oraz korzyści z zastosowania metody EndoHARP w porównaniu do tradycyjnych metod chirurgicznych.

Zgoda na udział w badaniu #1

Załącznik 4 dotyczy zgody pacjenta na udział w badaniu endoskopowego odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego po zabiegach resekcyjnych w obrębie jelita grubego. Procedura opisuje szczegółowo planowany zabieg, w tym techniki endoskopowe, możliwe powikłania oraz okres pozabiegowy, a także zawiera oświadczenie pacjenta potwierdzające zapoznanie się i zgodę na udział w badaniu.

Zgoda na udział w badaniu #2

Karta informacyjna dotyczy udziału w badaniu „Endoskopowe odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii (EUS) po zabiegach resekcyjnych w obrębie jelita grubego. Procedura Hartmanna – modyfikacja metody ułatwiająca odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego (EndoHARP – EndoUS guided Hartmann Reversal Procedure)”. Osoba wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z udziałem w tym eksperymencie, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia RODO.

Metodyka

Dokument przedstawia metodykę dotyczącą endoskopowego odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego po operacjach resekcyjnych w obrębie jelita grubego, zwanej procedurą EndoHARP. Badanie obejmuje procedurę, kryteria kwalifikacji, etapy operacji, a także plany kontroli i rekrutacji uczestników, porównując grupę badaną (EndoHARP) z grupą kontrolną (chirurgiczne odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego klasyczną metodą otwartą).

Email: kontakt@endoharp.com